Pokračovaním v prehliadaní stránky webshopu vyjadrujete súhlas s používaním cookies podľa stanovených pravidiel.   
Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Súťaž

Súťaž

 

Organizátor: ff consulting, s.r.o. (sídlo: Veľká Mača 200, 925 32 Slovensko), ďalej len „Organizátor“ v spolupráci s UniqueField Communications Kft. (sídlo: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 62., ďalej len „Realizátor “)

1. Všeobecné ustanovenia

Promo akciu "Súťaž  " ("Propagácia") organizuje ff consulting, s.r.o. (sídlo: Veľká Mača 200, 925 32 Slovensko).

Realizáciu a úlohy súvisiace s realizáciou akcie vybavuje Organizátorom poverená agentúra UniqueField Communications Kft. (sídlo: 1171 Budapešť, Rákoskert sugárút 62., ďalej len „Realizátor“).

 

2. Propagačný mechanizmus a podmienky účasti

Propagačný mechanizmus

Súťaž trvá od 20.09.2019, 10.00 hod.  –  do 23.09.2019,  23:59:59 hod. na Facebookovej stránke a Schussler Natur Cosmedics SK (https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/ ) pod názvom Súťaž.  Počas tejto doby na má súťažiaci začať sledovať Schussler Natur Cosmedics SK na instagrame (@schusslerkozmetika) a pod príspevok má uviesť osobu, ktorú by rád potešil s balíkom od Schüsslera. Komentáre  vložené dňa 23.09.2019, po 23:59:59 hod. nebudú zaradené do žrebovania.  

Výhra

1 balíka zn. Schüssler (šampón, micelárna voda, balzam na pery)

Právo na zmeny je vyhradené.

Podmienky účasti

Súťaže sa môžu zúčastniť len súkromné osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú zaregistrované na Facebooku s  reálnymi údajmi. Účasť na súťaži podlieha splneniu propagačného mechanizmu stanoveného v bode č.1 a dodržiavaniu zásad stránky zdieľajúcej promo akciu.

Komentáre musia spĺňať tieto zásadné pravidlá:

Je zakázané písať komentáre a posielať obrázky, ktoré:

- sú vulgárne, obscénne, vyhrážajúce, oplzlé, obťažujúce, nebezpečné,

- poškodzujú  práva iných osôb, urážajúce ľudskú dôstojnosť, odporujúce dobrým mravom, falošné, neoprávnené,

- urážajú  menšinovú, náboženskú, rasovú, etnickú alebo sexuálnu príslušnosť,

- porušujú zákon,  sú v rozpore so všeobecne zaväznými právnymi predpismi, predstavuje spáchanie trestného činu alebo k tomu nabáda

- obsahujú obsah odporujúci dobrému vkusu,  pornografický obsah, symboly diktatúr,  alebo odkazy na webové stránky s takým obsahom,

- porušujú akékoľvek registrované právo priemyselného vlastníctva - najmä, nie však výhradne, patent, ochrannú známku, pôvod alebo ochranu dizajnu,

- porušujú autorského práva alebo s tým súvisiace práva,

-  zverejňujú údaje o príjmoch,

- obsahujú násilný alebo násilie zobrazujúci komentár.

Žrebovania cien je oprávnený zúčastniť hráč, ktorý dodržal všetky podmienky súťaže.

3. Vylúčenia

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, vedúci pracovníci a zástupcovia firmy ff consulting, s.r.o. a UniqueField Communications Kft. a podľa definície v článku 8 ods. 1, bod č. 1. ani ich blízki príbuzní, osoby poverení spoločnosťou ff consulting, s.r.o.  prípravou a vedením súťaže, vedúci pracovníci, zamestnanci, zástupcovia a ani ich blízki príbuzní uvedení v Občianskom zákonníku. 8: 1 odsek 1., bod č.1.

Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne pozmeniť alebo ukončiť podmienky týchto pravidiel alebo samotnú výhernú cenu počas trvania súťaže. Zmeny pravidiel alebo oznámení o prípadnom ukončení súťaže sú k dispozícii na Facebookovej stránke Realizátora a na https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/. Je zodpovednosťou hráčov, aby sa o nich informovali. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa výhry, navštívte Facebook stránku https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/, kde Vám poskytneme vysvetlenie.

Účasť na Promo akcii je dobrovoľná a bezplatná,  je možné odstúpiť od účasti počas celej súťaže. Hráč môže iniciovať odstúpenie v súkromnej správe prostredníctvom Facebook stránky https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/. Účasť znamená automatické prijatie oficiálnych predpisov a vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

3. Neplatná súťaž

Žiadosť, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tomto kódexe správania alebo ktorá nie je v súlade s propagačným mechanizmom uvedeným v časti č.2, sa v promo akcii považuje za neplatnú.

4. Trvanie hry

Súťaž bude vyhlásená dňa 20.09.2019, o 10,00 hod. a ukončí  sa 23.09.2019 o 23:59:59 hod.

5. Výber víťazov

Medzi tými, ktorí vložili komentáre  na Facebook stránke pod príspevok „Súťaž“    https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/, vyžrebujeme  1 ks. balíka zn. Schüssler, v sídle realizátora. Žrebovanie  sa uskutoční v nasledujúci deň po skončení hry o 12:00:00 hod.

6. Podmienky prevzatia výhry.

Získaná výhra nie je prenosná a  vymeniteľná za hotovosť.

Výherca bude kontaktovaný cez Facebook, výhra budú doručená na adresu uvedenú víťazom.

Ak je výherca obmedzený svojou schopnosťou konať, má právo na vecnú správu ceny alebo na získanie ceny spolu so svojim právnym zástupcom. Ak je víťaz nespôsobilý, môže v jeho mene konať len jeho zákonný zástupca. Okrem toho bude víťaz povinný poskytnúť spätnú väzbu k výhre do 5 pracovných dní po losovaní.  Meno víťaza bude zverejnené v nižšie uvedenom príspevku na stránke Facebooku https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/. Organizátor nezodpovedá za škody alebo následky spôsobené chybnými alebo nesprávnymi informáciami hráča.

7. Platby súvisiace s výhrou

Hráči, ktorí sa zúčastňujú tejto promo akcie, nepodliehajú žiadnej dani z príjmu fyzických osôb a / alebo daňovej povinnosti v súvislosti s výhrou, ktorú znáša organizátor. Organizátor určí zálohovú platbu za výhry na základe platných daňových zákonov a vyplatí ju príslušnému daňovému úradu. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prijatím a použitím cien, znáša víťazný hráč.

8. Spracovanie údajov

V týchto pravidlách o spracovaní osobných údajoch jednotlivé termíny majú nasledovné definície:

Spracovateľ údajov: UniqueField Communications Kft. (1171 Budapešť, Rákoskert sugárút 62)

Dotknutá osoba: ten, kto sa zúčastňuje   výhernej hre organizovanej Spravovateľom.

Presná adresa webových stránok zapojených do správy údajov: https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/

Spravovateľ osobných údajov sa s osobnými údajmi Dotknutej osoby   zaobchádza v súlade so zákonom o Spravovaní osobných údajov, z roku 2011 CXII.

Spravovateľ sa zaväzuje, v súlade s právnymi predpismi, spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby, ktorá s ich odoslaním dáva k tomu svoj súhlas.

Účely spracúvania osobných údajov: spracovanie údajov na účely marketingu, zasielanie správ s ponukami od spracovateľa osobných údajov, a od jeho partnerov, ďalej zasielanie newsletterov a EDM pre dotknutú osobu

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Rozsah údajov: osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou (priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa)

Spravovateľ údajov zabezpečí, aby údaje neboli známe nikomu inému ako Spravovateľovi údajov, pokiaľ zákon alebo súhlas dotknutej osoby neustanovujú inak.

Dátum začiatku spracovania údajov je dátum predloženia vyhlásenia o súhlase dotknutej osoby a jej trvanie zodpovedá dobe trvania účelu spravovania údajov, t.j účelu kontaktu. Súčasne s ukončením účelu spracovania údajov alebo na žiadosť dotknutej osoby sa osobné údaje automaticky vymažú.

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať informácie o spracovaní svojich osobných údajov, požadovať opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Svoje požiadavky môže dotknutá osoba bezplatne odoslať, na adresu hello@uniquefield.hu. Spracovávateľ údajov na základe žiadosti písomne ​​odpovie najneskôr do 30 dní. V tejto súvislosti je odpoveďou zaslanie písomnej informácie na e-mailovú adresu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na súd v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

Účastník súťaže môže kontaktovať Realizátora s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa správy dát a jeho ukončenia na nasledujúcej e-mailovej adrese: hello@uniquefield.hu alebo poštou: UniqueField Communicaions Kft., 1171 Budapešť, Rákoskert sugárút 62.

Ďalšie informácie o hre nájdete na stránke Facebooku https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/.

9. Vylúčenie zodpovednosti

Žiadna zo spoločností zúčastňujúcich sa na promo akcii nie je zodpovedná a vylučuje akékoľvek odškodnenie, nárok na odškodnenie v prípade vzniknutých škôd a strát.

Ak hráč neoprávnene menuje akýkoľvek obsah, organizátor ho vylučuje z promo akcie. Organizátor alebo Realizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za   neoprávnený obsah alebo za nesprávne poskytnuté údaje. Spoločnosti, jej vedúci pracovníci a zamestnanci,  ktorí sa zúčastňujú na promo akcii, vylučujú zodpovednosť za chybné výhry, pokiaľ maďarské právo výslovne nezakazuje vylúčenie zodpovednosti.

Ak víťaz neprevezme svoju výhru, nebude ho môcť požadovať od Organizátora / Realizátora ani neskôr.

Údaje o účastníkoch nie sú spravované Facebookom, Promo akcia nie je v žiadnej forme podporovaná, ani v žiadnej forme schválená Facebookom. Facebook vylučuje akúkoľvek zodpovednosť  v súvislosti so zdieľaním.

Organizátori nie sú v žiadnom prípade zodpovední za správanie hráčov alebo iných užívateľov Facebooku, pokiaľ ide o hru o ceny. Organizátori si vyhradzujú právo na zmiernenie nezákonných alebo eticky neprijateľných užívateľských vyhlásení bez odôvodnenia.

Organizátor nezodpovedá za následky spôsobené nesprávnymi alebo nesprávne poskytnutými údajmi účastníkom.

Organizátor nezodpovedá za technické chyby.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto oficiálne podmienky, ak to považuje za potrebné. Hráči sa môžu dozvedieť o zmenách na Facebook stránke https://www.facebook.com/Sch%C3%BCssler-Natur-Cosmedics-SK-725604954455190/.

Podaním prihlášky hráči akceptujú všetky podmienky obsiahnuté v týchto Pravidlách a zároveň výslovne súhlasia so spracovaním údajov v súlade s § 8 týchto pravidiel.

ff consulting, s.r.o.  ako Organizátor a UniqueField Communications Kft. ako Realizátor

V Budapešti, 20.09.2019

Hľadanie